PREMI CARLOS CAMPILLO

Premi Honorífic Acadèmia Mèdica Balear

 

Premi que es concedeix a la trajectòria de professionals sanitaris rellevants de les Illes Balears que estiguin en actiu o que s’hagin jubilat recentment

 

Premi de Carlos Campillo

 

Objectiu: Reconèixer el millor article publicat a una revista indexada dins un dels següents àmbits: gestió clínica, seguretat del pacient, avaluació de resultats o avaluació de tecnologies i serveis.

Període presentació propostes: març-abril

 

Premi de Recerca

 

Objectiu: Donar suport a la recerca biomèdica de qualitat a les nostres Illes

Període presentació propostes: abril-maig

 

Beques de rotació externa

 

Objectiu: Recolzar a residents que facin la seva rotació fora de les Illes Balears dels programes de MEDICINA, INFERMERIA, BIOLOGIA, FARMÀCIA, QUÍMICA i PSICOLOGIA

Període de presentació propostes: abril-maig

 

Convocatòries

 

Quan hi hagi convocatòries obertes apareixeran aquí.

 

PREMI CARLOS CAMPILLO

Termini: 01/06/2024
Dotació: 3000
Objectiu

Aquesta convocatòria vol redir un homenatge al Dr. Carles Campillo Artero que va treballar per la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, l'Hospital de Son Dureta i el Servei de Salut de les Illes Balears entre els anys 1996 i 2022.

Es convoca un premi destinat a reconèixer el que es consideri el millor article publicat a una revista indexada l’any 2023, dins un dels següents àmbits: gestió clínica, seguretat del pacient, qualitat de l’atenció, avaluació de resultats o avaluació de tecnologies i serveis. Es valorarà aquell treball que per la rellevància sanitària del tema i pel seu impacte, sobresurti en el camp de la divulgació sanitària.

Bases

Per optar al Premi és imprescindible:

1. Per optar al premi caldrà omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on consti: les dades del o dels concursants; nom i cognoms, telèfon i correu electrònic i  professió, així com el títol del treball presentat.

2. Caldrà enviar tota la documentació en format Word o PDF, per correu electrònic  a ambalear@academia.cat i en cas d'enviar un vídeo es facilitarà l'enllaç de connexió per poder ser visualitzat. Tota la documentació s'enviarà abans de les 24:00 hores del dia 1 de juny de 2024. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de l’Acadèmia. El material lliurat quedarà en poder de l’Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no seran acceptades.

En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació, es poden incorporar annexes.

3. No hi haurà límit al nombre de treballs presentat per cada concursant.

4. Com a mínim un dels signants haurà d'estar adscrit a algun dels centres sanitaris de les Illes Balears

5. Hi haurà un únic premi  dotat amb 3.000€ i es lliurarà un diploma acreditatiu.

6. El Premi podrà declarar-se desert i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

7. El Premi serà lliurat conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament de Premis i Beques de l’Acadèmia Balear de Ciències Mèdiques

8. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.

9.- Totes aquelles candidatures presentades que, en finalitzar la data límit de presentació (1 de juny de 2024), els manqui alguna documentació o algun requisit sigui incorrecte, d'acord amb les bases publicades, automàticament seran desestimades, essent informat el candidat dels motius. 

 

Tribunal

1. El Jurat del Premi “Carlos Campillo Artero” estarà format per professionals de les ciències de la salut i gestió sanitària, proposats per la Secció de gestió i aprovats per la Junta de Govern de l’Acadèmia. Els membres del Jurat no estaran relacionats amb cap dels treballs presentats, ni poden presentar cap projecte. No es farà divulgació dels noms dels membres del jurat per preservar la seva independència, fins a la data de lliurament dels Premis.

2. La decisió del Jurat serà inapel·lable, i no es farà difusió de les puntuacions assignades als projectes presentats, excepte a títol individual i referida al propi projecte presentat, en cas de demanar-ho.                 

 

 

 

 

 

 

BEQUES DE ROTACIÓ EXTERNA

Termini: 31/05/2024
Dotació: 1.500€
Objectiu

Recolzar a residents que facin la seva rotació fora de les Illes Balears dels programes de MEDICINA, INFERMERIA, BIOLOGIA, FARMÀCIA, QUÍMICA i PSICOLOGIA

Bases
 1. S’hi podran presentar tots els residents dels esmentats programes de formació dels dos darrers anys de l’especialitat, que siguin socis de l’Acadèmia Mèdica Balear, i que estiguin fent la residència a algun centre hospitalari de les Illes Balears.
 2. Les beques es concediran per a estades d’un mínim de dos mesos a centres de prestigi reconegut, durant el període de rotació lliure del programa de formació, que s’haurà de dur a terme entre els mesos de gener i desembre del 2025.
 3. Es concediran anualment 2 beques, amb una dotació de 1.500 euros cada una, segons la durada i el programa de formació presentat. La concessió d’aquesta beca es incompatible amb haver rebut una altra beca per a la mateixa rotació.
 4. Amb la concessió de la beca s’atorgarà també un any de quota de soci a l’Acadèmia.
 5. Per optar a una de les beques, el sol·licitant haurà d’enviar a l’Acadèmia, com a màxim el dia 31 de maig de 2024, els documents següents:
  1. Currículum Vitae.
  2. Autorització de la Comissió de Docència.
  3. Acceptació del centre on es farà l’estada.
  4. Breu Memòria on s'expliquin els objectius de formació o investigació que el resident vol assolir a l’esmentat centre.
  5. Període de rotació lliure seleccionat (mesos de l’any). 
  • S’ha d’enviar un exemplar de cada document per correu electrònic a l’adreça ambalear@academia.cat
 6. El jurat estarà format per membres de la Junta Permanent de l’Acadèmia Mèdica Balear. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 7. El jurat valorarà per a l’adjudicació, el currículum del resident, així com la qualitat investigadora i docent del centre seleccionat, i els objectius de formació o investigació especificats.
 8. Serà de caràcter obligatori l’assistència a la Cerimònia de Lliurament de les beques, que tindrà lloc a un capvespre a mitjans del mes de juny (data pendent de concretar) a la seu de l’Acadèmia Mèdica Balear, Passeig Mallorca 42, Palma. En cas d’impossibilitat d’assistir-hi personalment es tendrà que delegar en un familiar o en un company de Residència.
 9. La presentació d’una sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.

PREMIS DE RECERCA

Termini: 31/05/2024
Dotació: 2.000€
Objectiu

Donar suport a la recerca biomèdica de qualitat a les nostres Illes

Bases
 1. Hi podran participar tots els socis de l’Acadèmia Mèdica Balear.
 2. Optaran al premi tots els articles de recerca biomèdica publicats durant l’any 2023 a les publicacions que figuren al Science Citation Index i, per tant, a les bases de dades internacionals amb factor d’impacte.
 3. Cada soci podrà presentar un nombre il·limitat de treballs.
 4. Els treballs publicats hauran de ser realitzats a centres o institucions públiques o privades de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Podran ser treballs fets conjuntament amb investigadors d’altres centres o institucions de fora de les Illes, sempre que en aquest darrer cas la signatura o l'adreça per a la petició de separates o de responsabilitat de l’article sigui d'un soci de l’Acadèmia que treballi a les Illes.
 5. Hi haurà un primer premi de 2.000 euros i un accèssit de 1.000 euros, dotats per la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. El premi es pot declarar desert i  el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.
 6. Amb la concessió de la beca s’atorgarà també un any de quota de soci a l’Acadèmia.
 7. Els sol·licitants hauran d’enviar una còpia de l’article per e-mail a l’adreça electrònica de l’Acadèmia Mèdica Balear: ambalear@academia.cat, com a màxim el dia 31 de maig de 2024, acompanyat d’una carta en la qual manifestin la seva disposició de presentar-se a la convocatòria dels premis.
 8. Els treballs que es presentin no poden haver rebut un altre premi o guardó amb anterioritat a aquesta convocatòria.
 9. El jurat estarà format per membres de la Junta Permanent de l’Acadèmia Mèdica Balear. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 10. Serà de caràcter obligatori l’assistència a la Cerimònia de Lliurament de les beques, que tindrà lloc un capvespre a mitjans del mes de juny (data pendent de concretar) a la seu de l’Acadèmia Mèdica Balear, Passeig Mallorca 42, Palma. En cas de impossibilitat d’assistir-hi personalment es tendrà que delegar en el segon signant o en un altre col·laborador. En cas contrari el premi es declararà desert.
 11. La presentació d’una sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.